MS Excel - Ցանկալի արդյունքի կանխատեսում Goal Seek գործիքի միջոցով


MS Excel - Ցանկալի արդյունքի կանխատեսում Goal Seek գործիքի միջոցով

Այս տեսադասում ներկայացվում է, թե ինչպես կարող ենք կատարել կանխատեսում, պլանավորում, եթե ունենք x և y փոփոխականներ և վերջնարդյունք։ Օրինակ՝ ․․․